فرهاد_براتی

دکتر فرهاد براتی رئیس دانشگاه سلمان فارسی کازرون شد

دکتر فرهاد براتی از فرزندان دیارممسنی که پیشتر حکم سرپرستی دانشگاه سلمان کازرون را گرفته بود بعنوان رئیس جدید این دانشگاه انتخاب شد

...

فرهاد_براتی

دکتر فرهاد براتی بعنوان سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون منصوب شد

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری،طی حکمی دکتر فرهاد براتی  رئیس مرکز آموزش عالی ممسنی را با حفظ سمت به سمت سرپرست دانشگاه سلمان فارسی کازرون  منصوب کرد

...