دیوار-مهربانی

داری بذار نداری بردار!

بهزیستی نورآباد ممسنی در اقدامی جالب طرح دیوار مهربانی را با شعار "داری بزار نداری بردار "برای کمک به نیازمندان شهرستان اجرا کرده است

...