دکتر حبیب الله محمودی

اهم فعالیتهای انجام شده در بیمارستان ممسنی در زمان مدیریت دکتر حبیب الله محمودی

روابط عمومی بیمارستان ولیعصر شهرستان ممسنی در هفته ی گذشته مهمترین فعالیت های انجام شده در این بیمارستان از زمان ریاست دکتر حبیب الله محمودی را منتشر کرد

...