رسول-قاسمی

دهبار مهرنجان جاوید:قطع درختان مورد صحت ندارد

رسول قاسمی دهیار روستای مهرنجان در گفتگو با دیارممسنی به شایعات پیرامون قطع درختان" مورد" این منطقه پاسخ داد ...