«در انتظار باران» در شهرستان رستم به روی صحنه رفت

نمایش در انتظار باران شب گذشته در سالن سمیه شهر مصیری اجرا شد و امروز چهارشنبه نیز بخش دیگری از آن اجرا خواهد شد

...