آسفالت

جدیدترین عملکرد شهرداری نورآباد به روایت تصویر

اقدامات و عملکرد مهندس رضایی شهردار نورآبادممسنی در یکسال اخیر موجب رضایت شهروندان و حمایت مردم و رسانه ها از وی شده است

...