خیابان-ایثار

تقاطع حادثه خیز در خیابان ایثار موردآبی!!

خیابان ایثار که از وسط محله موردآبی میگذرد  دارای چند نقطه حادثه خیز است که می طلبد شهرداری نورآباد هر چه سریعتر نسبت به ایمن سازی آن اقدام نماید

...