حسین انصاری و حمید گنجایش

مقام برتر نویسندگان دیارممسنی درجشنواره بین المللی امام رضا

حسین انصاری و حمید گنجایش از نویسندگان شهرستان رستم موفق به کسب رنبه های برتر جشنواره بین المللی امام رضا ع شدند ...