میرحسین موسوی

دو هزار روز از حصر نخست وزیر دوران دفاع مقدس گذشت…

ملاقات هفتگی فرزندان میرحسین موسوی نخست وزیر دوران دفاع مقدس و زهرا رهنورد این هفته و در آستانه دوهزارمین روز از حصر در ساختمان مجاور اختر برگزار شد.

...