حزب ندای ایرانیان

درخواست حزب ندای ایرانیان برای فعالیت در ممسنی

حزب ندای ایرانیان طی نامه ای رسمی از فرماندارممسنی درخواست تاسیس دفتر و فعالیت در شهرستان ممسنی را کرده است

...