حادثه

نجات معجزه آسا کودک نورآبادی در حرم بی بی حکیمه!

یک کودک ۲۵ ماهه نورآبادی پس از سقوط از ارتفاع شش متری در حرم بی بی حکیمه (س ) به طرز معجزه آسایی از مرگ نجات یافت

...