جویجان

روستای جویجان جاوید به روایت تصویر!

جویجان روستایی زیبا با مردمانی با صفا در رشته های زاگرس و از توابع بخش جاوید است که دیدن تصاویری از این منطقه زیبا خالی از لطف نیست

...