گزارش جلسه شورای مسکن شهرستان ممسنی

گزارش جلسه شورای مسکن شهرستان ممسنی

با توجه به محدودیت های زمینهای واگذاری در شهر نورآباد جهت احداث ادارات و دیگر تاسیسات مورد نیاز نسبت به بازپس گیری اراضی واگذاری در سالهای گذشته که اقدامی نسبت پروژه های مورد نظر نشده اقدام گردد.

اوقات شرعی