تصاویر جشنواره غوره در دشمن زیاری ممسنی

جشنواره بزرگ غوره با هدف نمایش فرآورده های این محصول دربخش دشمن زیاری شهرستان ممسنی برگزار شد

...