یازینب

پیاده روی گردانهای پادگان آیت الله مدنی تا تپه نورالشهدا

گردانهای تکاور حضرت زینب(س) و توپخانه پادگان شهید آیت اله مدنی نورآباد ممسنی صبح امروز مسیر تپه نورالهشدا را پیاده روی کردند

...