تودیع-و-معارفه

تودیع و معارفه رئیس آبفا روستایی شهرستان رستم

مراسم تودیع و معارفه رئیس اداره آبفا روستائی شهرستان رستم با حضورمهندس احمدی منش فرماندارشهرستان رستم،مهندس نداف معاون مدیر عامل اداره آبفا روستایی استان برگزار شد

...