میلاد انصاری

تنگ‌ لـله و بی‌توجهی و بی‌مهری مسئولین ممسنی

نمی‌دانم از کجا شروع کنم و از چه چیزی سخن به میان آورم که کامتان تلخ نگردد اما ناگزیرم از حوادثی تلخ و کلماتی تند و نیش دار استفاده کنم که موجبات آن را فراهم آورد.

...