شهید-بهزاد-سیفی

پنجشنبه تشییع پیکر مطهر شهید بهزاد سیفی

مراسم تشیییع شهید بهزاد سیفی اولین شهید مدافع حرم دیارممسنی فردا پنجشنبه ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد

...