انتخابات

شورای نگهبان صحت انتخابات ممسنی و رستم را تایید کرد

شورای نگهبان، طی نامه ای به وزارت کشور صحت انتخابات ۵۱ حوزه انتخابیه از جمله حوزه ممسنی و رستم را تایید کرد

...