اسفندیار-احمدی-منش

کارخانه”قندممسنی” شهرستان رستم در سه راهی سرنوشت

مهندس احمدی منش فرماندار شهرستان رستم در نشست خبری در خصوص آخرین وضعیت کارخانه "قند ممسنی" این شهرستان سه  راهکار برای تعیین تکلیف کارخانه ارائه داد

...