تودیع-و-معارفه

تغییر معاون فرماندارشهرستان ممسنی

موج تغییرات در ادارات شهرستان همچنان ادامه دارد و امروز نیز از فرمانداری ممسنی خبر رسید  معاون فرماندار شهرستان ممسنی تغییر کرده است

...