نخستین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد شهرستان ممسنی

نخستین جلسه گروه بهبود کیفیت سواد شهرستان ممسنی با دستور کیفیت بخشی به فعالیت های سوادآموزی در دفتر مدیر آموزش و پرورش شهرستان برگزار گردید

...

بشیر-اسفندیاری

شرایط ثبت سوادآموز توسط آموزش دهندگان اداره سوادآموزی ممسنی

رئیس اداره سوادآموزی ممسنی گفت : سامانه جهاد دانشگاهی جهت ثبت نام آزمون برای آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی فعال می باشد

...