بشیر-اسفندیاری

شرایط ثبت سوادآموز توسط آموزش دهندگان اداره سوادآموزی ممسنی

رئیس اداره سوادآموزی ممسنی گفت : سامانه جهاد دانشگاهی جهت ثبت نام آزمون برای آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی فعال می باشد

...