سرهنگ-محمد-عبادی-نژاد

برداشت غیر مجاز از حساب بانکی در نورآبادممسنی

فرمانده انتظامی شهرستان ممسنی از کشف یک پرونده برداشت غیر مجاز به ارزش یک میلیون وهشتصد هزار ریال در ممسنی خبر داد

...