ماجرای جدا شدن بحرین از ایران در زمان محمد‌رضاشاه

بحرین قسمتی از سرزمین ایران بود اگر ایران در زمان محمد‌رضا شاه در مورد بحرین دست به اقدام سخت و محکم می‌زد حاکمیت ایران بر بحرین تداوم پیدا می‌کرد و سرنوشت آرژانتین دچار نمی‌شد.

...