طومار بازاریان شهر نورآباد برای قدردانی از زحمات شهردار +تصویر

بازاریان شهر نورآباد در حمایت از زحمات و تلاشهای مهندس رضایی شهردار نورآباد طوماری نوشته, آنرا امضا کردند و به وی اهدا کردند

...