دکتر مسعود گودرزی

بارگیری گندم کشاورزان ممسنی و رستم دوباره آغاز شد

دکتر مسعود گودرزی نماینده ممسنی و رستم در مجلس شورای اسلامی از آغاز بارگیری گندم کشاورزان در این شهرستان خبر داد

...