پلمپ

پلمپ یک واحد کبابی در بابامیدان شهرستان رستم +عکس

یک واحد کبابی در منطقه بابامیدان شهرستان رستم با نظارت و پیگیری بازرسان بهداشت محیط این شهرستان پلمپ گردید.

...