جاده-تگ-لله۵

قابل توجه اداره راه!جاده بخش جاوید ممسنی فاقد ایمنی

مسیر بخش جاوید به شهر نورآباد یکی از پرتردد ترین راه های روستایی شهرستان ممسنی است که متاسفانه از لحاظ ایمنی در حد نرمال نیست

...