۱۷ شهر فارس محروم از تماشای فوتبال یورو ۲۰۱۶

پس از انتشار خبر عدم پخش مسابقات فوتبال از شبکه سوم در نورآباد و مغایرت برنامه های این شبکه در ممسنی با سایر شهرها فرماندار شهرستان در این خصوص توضیحاتی اراده دادند

...