حامیان-طبیعت-رستم

نخستین برنامه درختکاری گروه حامیان طبیعت رستم

امروز پنج شنبه نوزدهم آذرماه ۱۳۹۴ شهرستان رستم، شهر مصیری و کوه سیاه شوسنی شاهد یکی از زیباترین صحنه های دلنواز و حماسی حامیان طبیعت رستم بود.

...