پلیس

آرامش انتخابات با نظارت ۵ هزار نیروی پلیس!

برای تامین امنیت و آرامش چهار حوزه انتخابیه استان فارس در روز دهم اردیبهشت پنج هزار نیروی پلیس مشارکت فعال خواهند داشت

...