نصب گلدان در نورآباد

گزارش تصویری عملکرد شهرداری نورآباد

شهرداری نوراباد بعد از روی کار آمدن مهندس احمد رضایی فعالیت های زیادی برای تغییر سیمای شهر نورآباد بکار گرفته است

...