مسعود-گودرزی

نماینده ممسنی و رستم خواستار افزایش اختیارات استانداران شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده شهرستانهای ممسنی و رستم خواستار افزایش اختیارات تصمیم گیری استاداران شد

...