تجمع-بازاریان نورآباد

اعتراض بازاریان شهر نورآباد به برگزاری نمایشگاه!

جمعی از کسبه بازار شهر نورآباد ممسنی در اعتراض به برگزاری زیاد نمایشگاه فروش محصولات در شهر نورآباد با بستن مغازه و تجمع اعتراض کردند

...