مجید نگین تاجی

شعر لری نامه ای به غزل

مجید نگین تاجی از جمله شاعران لر زبان هست که شعرش حس و حال عجیبی به شنونده میدهد.این تجربه ۴ سال شاگردی ایشان در دانشگاه است

...

مجید نگین تاجی

شعر لری داغ نه ور بید ازمجید نگین تاجی

داغ نوربید از جمله شعرهای بیاد ماندنی و زیبای استاد نگین تاجی هست که شنیدن چندین باره اش نیز باز همان طروات و تازگی را دارد

...

مجید نگین تاجی

شعر لری خین جگر از استاد مجید نگین تاجی

مجموعه اشعار لری مجید نگین تاجی واقعا شنیدنی هستند.اوج واقعیت اجتماعی.احساس عاشقانه  را در یک شعر گنجانده است

...