علی امیری

اسکان عشایر محروم ترین نقطه ی شهر,نوشته علی امیری

اسکان عشایر هنوز به همان عشایری بودن بیشتر شبیه است تا شهر ،به لحاظ موقعیت قرارگیری در قسمت شرق شهرستان داری اب هوایی متفاوت و دارای زمینهایی با بافت مناسب برای ساختمان سازی می باشد

...