بابابرقی

۴ ساعت خاموش کن,۲۰ ساعت رایگان مصرف کن!

اداره برق شهرستان ممسنی برای عملی کردن اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از خاموشی برق مشترکین در تابستان طرح رایگان مصرف را ارائه کرده است

...