یادداشت

روستاهایی که فقط با یک تابلو شهر شدند!

روستاها  بواسطه توسعه زندگی شهرنشینی و زرق و برق آن به حدی بود که تبدیل روستا به شهر در  سال‌های اخیر  آرزوی بسیاری از روستاییان شده است.

...