یادداشت

حکایت مردم روستای مشایخ در میان بروکراسی های اداری!

طیب پارسایی عضو شورای اسلامی مشایخ دشمن زیاری در یادداشتی به وقایع مهرماه ۹۴ این روستا و متضرر شدن مردم روستا و عدم فرجام این ماجرا پرداخته است

...