گفت و گو با  شاعرلر زبان مجید نگین تاجی

گفت و گو با شاعرلر زبان مجید نگین تاجی

تلاقی صمیمیت، پختگی، تسلط به ریشه های شکوهمند شعر فارسی و لحن حماسی، از او شاعری شاخص در عرصه ی شعر لری ساخته است. هر چند او همیشه با تواضعی که برازنده ی اوست از مباحثه ها و مصاحبه ها طفره رفته است

اوقات شرعی