آسفالت

دومین مرحله آسفالت کوچه های شهر خومه زار

شهردار خومه زار گفت:در زمان باقیمانده از سال جاری در صورت مساعد بودن وضع هوا که ۱۰ هزار متر آسفالت دیگر در دستور کار داریم. که با اتمام آن کوچه آسفالت شده در شهر خومه زار نخواهیم داشت

...