حادثه

آتش گرفتن خودرو در اسکان عشایر نورآباد

بی احتیاطی صاحب مغازه در اسکان عشایر شهر نورآباد ممسنی باعث حادثه و آتش گرفتن یک خودرو شد

...