آتش سوزی

آتش سوزی در جنگل های گلگون ممسنی

آتش سوزی در جنگلهای کوه های اطراف گلگون ممسنی که از دیروز شروع شده هنوز مهار نشده است

...