میل-اژدها

نابودی آتشکده میل اژدها نماد تمدن ممسنی

بعد از شهرتاریخی لیدوما که معلوم نیست چرا زیر خاک دفن شده است حالا آتشگاه میل اژدها در نورآباد در بدترین شرایط نگهداری قرار گرفته است

...