شفیعی-و-اشکفت_رومه۱

آب!وعده محقق نشده نماینده در اشکفت رومه جاوید

هشت ماه پیش بود که جناب آقای دکتر شفیعی، نماینده شهرستان طی سفری نوروزی از تنگ لله جاوید و روستاهای این منطقه بازدید نمودند و قول حتمی دادند مشکل آب روستای اشکفت رومه را حل کنند

...