مصوبات جدید ستاد کرونا شهرستان ممسنی

مصوبات جدید ستاد کرونا شهرستان ممسنی

بیست و پنجمین جلسه ستاد کرونا شهرستان ممسنی با حضور اعضای شورای تأمین ودیگر اعضاء به ریاست فرماندار برگزار و پس از ارائه گزارشات و بحث وتبادل نظر میان اعضاء تصمیمات ذیل اتخاذ و مقرر گردید ؛
سایه سنگین تیغ بی رحم کرونا بر سر شهرستان رستم

سایه سنگین تیغ بی رحم کرونا بر سر شهرستان رستم

سید ابوطالب حسینی فرماندار شهرستان رستم در جلسه شورای سلامت شهرستان گفت :سایه سنگین تیغ بی رحم کرونا بر سر شهرستان ،مردم فهیم قرار دارد و با قرنطینه خانگی، ناجی جان فرزندان رستم باشید. ؛

اوقات شرعی