لطفا باور کنید دیگر آب نیست!

لطفا باور کنید دیگر آب نیست!

دقیقا نمی دانم چند تا؟ اما می دانم کم نیستند چاه هایی که هر سال در حال عمیق تر شدن هستند و سال بعد دوباره خبری از آب نیست!

اوقات شرعی