تعیین تکلیف ساخت درمانگاه تخصصی و MRI بیمارستان ممسنی تا یک ماه آینده

تعیین تکلیف ساخت درمانگاه تخصصی و MRI بیمارستان ممسنی تا یک ماه آینده

دکتر بهادر ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز،بهمراه هیئت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در معیت ریاست شبکه بهداشت و درمان ،مسئولین و مدیران شبکه بهداشت ودرمان و فرماندار شهرستان ممسنی،از شبکه و بیمارستان ولیعصر ممسنی بازدید نمودند.

اوقات شرعی