• تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
  • شناسه خبر: 4262

آگهی استخدام شرکت راه آهن سال ۹۵

شرکت راه آهن ج.ا.ا جهت انجام امور پروژه های مورد نظر خود در تهران وسایر شهرستان ها نیاز به همکاری تعدادی از فارغ التحصیلان دانشگاهی دارد. علاقمندان می توانند در صورت دارا بودن شرایط زیر، از روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۲/۱۴ لغایت ۱۳۹۵/۲/۲۰ نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایند

* زمان ثبت نام تمدید نخواهد شد.
شرایط داوطلبان :
۱-  متولدین ۱۳۶۰/۱/۱ به بعد مجاز به ثبت نام می باشند.

۲-  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی بر اساس رشته های مندرج شده

رشته های مورد نیاز به تفکیک ادارات ستادی و نواحی پروژه قابلیت‌سازی ۳ (غیرراه آهنی ها) راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران

عنوان شغل جنسیت محل جغرافیایی مدارک و رشته های تحصیلی مورد نیاز
کارشــناس

 

 

آمار و اطلاعــات

زن/مرد واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مدیریت MBA ، مهندسی صنایع، آمار ، ریاضی کاربردی، مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات
کارشنـــاس ارتباطات و علائـم الکتـریکی مــرد  

 

 

اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان

اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران

اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک

اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود

اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز

اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم

اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

اداره کل راه آهن یزد به مرکزیت یزد

اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد

اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری

واحدهای ستادی مستقر در تهران

 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن (علائم و ارتباطات) ، مهندسی برق ( الکترونیک – کنترل)؛ مهندسی کامپیوتر ؛ مهندسی برق مخابرات

 

 

 

 

کارشنـــاس

 

 

ارزیابـی عملکــرد

مــرد واحدهای ستادی مستقر در تهران  

 

 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی مدیریت اجرایی، مدیریت صنعتی ، مدیریت MBA، مهندسی صنایع

 

کارشــناس

 

 

امــور اداری

زن/مرد اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز

 

 

اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان

اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس

اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

واحدهای ستادی مستقر در تهران

 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در رشته‌ تحصیلی مدیریت دولتی( مدیریت منابع انسانی)

 

 

 

کارشنـــاس

 

 

امـور بیــن الملل

مــرد  

 

 

واحدهای ستادی مستقر در تهران

 

 

 

 

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی روابط سیاسی، علوم سیاسی، دیپلماسی و سازمان های بین الملل، حقوق بین الملل، روابط بین الملل

 

کارشــناس

 

 

امــور مالـــی

زن/مرد اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک

 

 

اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان

اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان

اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک

اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس

اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود

اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان

اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز

اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم

اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان

اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس

اداره کل راه آهن یزد به مرکزیت یزد

اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز

اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد

اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری

اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ به مرکزیت گرگان

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد در یکی از رشته‌های تحصیلی حسابداری ، مدیریت مالی ، علوم اقتصادی (برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی) حسابرسی،

 

 

 

کارشــناس ایمنـی و نظارت بر شبــکه مــرد اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان

 

 

اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ؛ کارشناسی ارشد و دکتری در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری؛ مهندسی صنایع ، مهندسی برق ؛ مهندسی عمران ؛ مهندسی مکانیک ؛

 

 

 

کارشــناس

 

 

برق و تاسیســات

مــرد اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران

 

 

اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز

اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس

اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ به مرکزیت گرگان

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و در رشته تحصیلی مهندسی برق (قدرت-الکترونیک-کنترل)

 

 

 

کارشــناس بهداشت زن/مرد اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

 

 

واحدهای ستادی مستقر در تهران

اداره کل راه آهن لرستان صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد در رشته تحصیلی بهداشت حرفه ای ، واحدهای ستادی مستقر در تهران صرفا دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته سیاستگذاری سلامت

 

 

 

کارشناس

 

 

برنامه ریزی آموزش

زن/مرد اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک

 

 

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی حمل و نقل ؛ مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری راه آهن ؛مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)؛ مهندسی برق ؛ مهندسی عمران ؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی متالورژی

 

 

 

کارشـناس بهره برداری

 

 

سیــرو حرکت

مــرد اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک

 

 

اداره کل راه آهن اصفهان به مرکزیت اصفهان

اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران

اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان

اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک

اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس

اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود

اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان

اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز

اداره کل راه آهن کرمان به مرکزیت کرمان

اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

اداره کل راه آهن هرمزگان به مرکزیت بندرعباس

اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز

اداره کل راه آهن خراسان به مرکزیت مشهد

اداره کل راه آهن شمال به مرکزیت ساری

اداره کل راه آهن شمالشرق ۲ به مرکزیت گرگان

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی؛ کارشناسی ارشد و دکترا در یکی از رشته های تحصیلی مهندسی حمل و نقل ؛ مهندسی راه آهن ؛ مهندسی بهره برداری راه آهن ؛مهندسی صنایع ، مهندسی کامپیوتر(سخت افزار- نرم افزار)

 

 

 

 

کارشــناس

 

 

حقـــوقـی

زن/مرد اداره کل راه آهن آذربایجان به مرکزیت تبریز

 

 

اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی در رشته حقوق قضایی و یا کارشناسی ارشد در رشته حقوق (کلیه گرایش ها) مشروط به دارا بودن لیسانس حقوق قضایی
کارشنـــاس

 

 

فن‌آوری اطلاعــات

زن/مرد اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

 

 

اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان

اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان

اداره کل راه آهن لرستان به مرکزیت دورود

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی کامپیوتر (نرم افزار ، سخت افزار)، مهندسی فناوری اطلاعات، مدیریت فناوری اطلاعات

 

 

-لازم به توضیح است که برای واحدهای ستادی مستقر در تهران علاوه بر رشته مهندسی کامپیوتر (نرم افزم افزار و سخت افزار) مدرک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته معماری کامپیوتر نیز مورد قبول می باشد .

 

کارشنــاس

 

 

خط و سازه های فنی

مــرد اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران

 

 

اداره کل راه آهن جنوب به مرکزیت اهواز

اداره کل راه آهن جنوبشرق به مرکزیت زاهدان

اداره کل راه آهن زاگرس به مرکزیت اندیمشک

اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس

اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان

اداره کل راه آهن فارس به مرکزیت شیراز

اداره کل راه آهن قم به مرکزیت قم

واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی ؛ خط وابنیه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههای ریلی )

 

 

 

 

کارشنـــاس ماشیـن

 

 

آلات مکانیـــزه خط

مــرد واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و یا کارشناسی ارشد دریکی از رشته های تحصیلی مهندس راه آهن برقی ؛ مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی ؛ خط وابنیه ؛ خطوط راه آهن ؛ خط وسازههای ریلی)؛ مهندسی مکانیک ؛ مهندسی برق (کلیه گرایشها در مکانیزه برقی)؛ مهندسی عمران ، مهندسی صنایع ؛ مهندسی تکنولوژی جوشکاری
کارشـناس نـاوگـان مــرد اداره کل راه آهن اراک به مرکزیت اراک

 

 

اداره کل راه آهن تهران به مرکزیت تهران

اداره کل راه آهن شرق به مرکزیت طبس

اداره کل راه آهن شمالشرق ۱ به مرکزیت شاهرود

اداره کل راه آهن شمالغرب به مرکزیت زنجان
واحدهای ستادی مستقر در تهران

دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا دریکی از رشته های تحصیلی مهندسی مکانیک؛ مهندسی صنایع مهندسی راه آهن ؛ مهندسی برق ؛ مهندسی مواد(جوشکاری )؛ مهندسی شیمی ؛ مهندسی متالورژی؛ مهندسی ماشین افزار؛ مهندسی ایمنی و بازرسی (ایمنی و حفاظت) ؛ مهندسی تکنولوژی جوشکاری ؛ مدیریت صنعتی ؛ ایمنی صنعتی و ریاضی کاربردی

 

 

 

مترجم زبان انگلیسی زن/مرد واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا در رشته تحصیلی مترجمی زبان انگلیسی
کارشناس مصاحبه و آزمون زن/مرد واحدهای ستادی مستقر در تهران دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی وکارشناسی ارشد  در رشته‌ تحصیلی مدیریت دولتی(گرایش مدیریت منابع انسانی)

نکات قابل توجه :

۱. در شرایط مساوی اولویت با افراد بومی می باشد (شرط بومی بودن بر اساس محل تولد می باشد)

۲. نیروهای جذب شده در نواحی راه آهن تا سه سال امکان جابجایی به ستاد یا دیگر نواحی را نخواهند داشت و موارد استثناء بر حسب تصمیمات کمیته راهبردی اقدام خواهند شد .

۳. کلیه سهمیه های قانونی مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران اعمال خواهد شد.

جهت دانلود فایل رشته های مورد نیاز اینجا کلیک کنید

۳- تسلط به زبان انگلیسی

ویژگیهای عمومی : مثبت نگر ، هدفمند، پر انرژی ، متعهد ، سختکوش، مشتری مدار ، علاقمند به انجام کارهای تیمی.
نکته۱ : تصویر مدارک شامل مدرک تحصیلی، کارت نظام وظیفه (برای آقایان)، کارت ملی، شناسنامه متعاقباً از طریق سایت دریافت می گردد، بدیهی است در صورتیکه در هر یک از مراحل اجرای پروژه مشخص گردد مدارک متقاضیان با اطلاعات درج شده توسط آنان مغایرت دارد، ضمن جلوگیری از ادامه حضور داوطلب در مرحله بعدی، مسئولیت جبران خسارت بعهده متقاضی می باشد.

نکته۲ : نظر به محدودیت ظرفیت در پذیرش افراد برای شرکت در آزمون، فقط از تعداد محدودی از ثبت نام کنندگان برای حضور در آزمون دعوت به عمل می آید.
نکته۳: لینک پرسش های متداول برای پاسخگویی به داوطلبین گرامی به زودی فعال خواهد شد.
نکته ۴: داوطلبین گرامی جهت آگاهی  از اطلاعیه های جدید در خصوص پروژه قابلیت سازی ۳ مرتباً سایت را چک نمایید.
*ثبت نام رایگان و در مهلت مقرر صورت می پذیرد.
توجه: ثبت نام فقط از طریق سایت www.railjob.ir  و www.rai.ir در تاریخهای مذکور انجام خواهد شد.


This blog is kept spam free by WP-SpamFree.